[TIP] CÁCH CHE LẤP KHOẢNG TRỐNG ĐƠN GIẢN KHI NỐI MI