Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH về Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

Kích thước chữ
  • Mặc định
  • Lớn hơn
()

Theo Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH, Nghị định số 14/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng ban hành Thông tư quy định về Điều lệ Trường trung cấp với những thay đổi mới. Dưới đây là những thông tin mới nhất mà Seoul Academy đã tổng hợp. 

Quy định chung về điều lệ của trường trung cấp

Trường trung cấp là một tổ chức chịu sự quản lý từ pháp luật Việt Nam. Để có thể vận hành và hoạt động, đơn vị này luôn có những quy định và điều lệ riêng của mình nhằm kiểm soát tốt học viên:

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều lệ quy định tổ chức và hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN). Tất cả bao gồm cách tổ chức và quản lý, tổ chức hoạt động đào tạo. Các quy định về giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học. Nguồn tài sản và tài chính, nhà trường, gia đình cùng xã hội. Áp dụng với các trường trung cấp chuyên nghiệp, những tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động trường.

Pháp luật quy định rõ phạm vi và đối tượng áp dụng điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp
Pháp luật quy định rõ phạm vi và đối tượng áp dụng điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

Vị trí trường trung cấp chuyên nghiệp

Trường trung cấp chuyên nghiệp là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Trường có tư cách pháp nhân, phải có con dấu và tài khoản riêng. 

Hệ thống và loại hình trường

Trường Trung cấp chuyên nghiệp bao gồm: Trường Trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Bộ, ngành. Hoặc trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gọi chung là trường Trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh. Điều lệ Trường Trung cấp chuyên nghiệp được tổ chức theo loại hình công lập và tư thục:

  • Trường công lập Nhà nước, với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (CSVC) để bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thu.
  • Trường tư thục do tổ chức xã hội, tổ chức XH – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc các cá nhân thành lập. Với đầu tư xây dựng CSVC bảo đảm kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách.

Tên trường trung cấp chuyên nghiệp 

Tên trường phải viết bằng tiếng Việt, bao gồm những thành phần: Trường trung cấp, Lĩnh vực đào tạo chính (nếu có) và Tên riêng của trường. Đặc biệt không được ghi loại hình trường ngay trong tên trường.

Tên trường không trùng với tên trường đã thành lập trước đó, theo danh sách các trường Trung cấp chuyên nghiệp trong hệ thống trong phạm vi toàn quốc. Tên phải được ghi trong quyết định thành lập, đi kèm con dấu, biển tên trường cùng các giấy tờ giao dịch.

Đặt tên trường trung cấp chuyên nghiệp cũng cần phải tuân theo quy định
Đặt tên trường trung cấp chuyên nghiệp cũng cần phải tuân theo quy định

Quản lý trường trung cấp chuyên nghiệp

Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp chịu sự của quản lý nhà nước về giáo dục. Trường trực thuộc Bộ, ngành chịu sự quản lý nhà nước của Bộ, ngành. Đồng thời chịu sự quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là UBND cấp tỉnh) địa phương. Trường Trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh phải chịu sự quản lý nhà nước theo phân công của UBND cấp tỉnh.

Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp về nhiệm vụ, quyền hạn của trường trung cấp

Trường phải xây dựng chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh, cách tổ chức giảng dạy, học tập. Quản lý người học cùng các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu và chương trình giáo dục đã được đề ra. Học viên hoàn tất phải có công nhận tốt nghiệp, đường trường cấp văn bằng và chứng chỉ theo thẩm quyền.

Trường cần xây dựng chương trình đào tạo, bao gồm kế hoạch giảng dạy theo chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tổ chức biên soạn, duyệt giáo trình các ngành đào tạo, trên cơ sở từ Hội đồng thẩm định do chính Hiệu trưởng nhà trường thành lập. Có tổ chức nghiên cứu khoa học thường xuyên. Đảm bảo ứng dụng, phát triển, và chuyển giao các công nghệ. Thực hiện dịch vụ khoa học kỹ thuật và sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật.

Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp là điều mà người quản lý trường cần nắm rõ
Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp là điều mà người quản lý trường cần nắm rõ

Bộ máy nhà trường được tổ chức rõ ràng, thực hiện tuyển dụng, quản lý. Sử dụng và đãi ngộ đội ngũ cán bộ công nhân viên chức. Có khả năng tự đánh giá chất lượng giáo dục, cũng như chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền về chất lượng giáo dục. Xây dựng hệ thống giám sát và kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục.

Trường trung cấp chuyên nghiệp theo điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp sẽ được nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cũng như giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất. Trường có thể được miễn, giảm thuế, cho phép vay tín dụng. Đồng thời huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật khi có nhu cầu. Cơ sở vật chất và kỹ thuật phải được xây dựng theo yêu cầu hiện đại hoá và chuẩn hóa.

Nguồn thu từ hoạt động kinh tế của trường phải sử dụng để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường. Hoặc dùng với mục đích mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cho các hoạt động giáo dục theo quy định. Hỗ trợ phối hợp cùng gia đình người học, bao gồm các tổ chức, cá nhân, trong các hoạt động giáo dục nói chung và nói riêng. Cũng như tổ chức cho cán bộ, viên chức và người học tại trường tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội.

Nguồn thu từ hoạt động kinh tế phải sử dụng để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường
Nguồn thu từ hoạt động kinh tế phải sử dụng để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường

Trường có thể liên kết các tổ chức kinh tế, giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục – thể thao, nghiên cứu khoa học… Với mục đích nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Kết nối đào tạo với việc sử dụng và công việc, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước. Hoặc bổ sung nguồn lực cho chính nhà trường đào tạo.

Ngoài ra theo điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp, trường có thể hợp tác với tổ chức kinh tế, văn hóa, giáo dục, thể dục – thể thao, y tế và nghiên cứu khoa học của nước ngoài theo luật quy định. Trường còn cần đảm bảo thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Cùng các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định từ điều lệ. 

Xem thêm: Tổng hợp 8 Trường Trung Cấp Nghề TP. HCM Dạy Chất Lượng Nhất Hiện Nay

Trách nhiệm giải trình của trường trung cấp

Trường trung cấp có trách nhiệm trình bày toàn bộ thông tin đào tạo của mình như: chương trình và giáo trình, tuyển sinh, ngành đào tạo, hoạt động đào tạo, kiểm định đánh giá, quản lý và cấp văn bằng, quy chế tổ chức, … Từ đó học viên khi tham khảo sẽ nắm rõ thông tin trước khi lựa chọn: 

Quy chế về tổ chức hoạt động giáo dục

Trường Trung cấp chuyên nghiệp căn cứ Điều lệ này và văn bản có liên quan khác để xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động riêng. Sau đó trình cơ quan, tổ chức để ra quyết định thành lập, cho phép thành lập trường phê duyệt.

Chương trình và giáo trình

Theo điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp, việc thực hiện giảng dạy những chương trình đào tạo, bao gồm giáo trình chung và giáo trình môn học thông qua phê duyệt bởi Hiệu trưởng nhà trường. Định kỳ mỗi khóa học (2 năm một lần) phải có tổ chức đánh giá chương trình theo từng ngành học và giáo trình môn học riêng biệt để có những điều chỉnh cần thiết.

Quy định về chương trình và giáo trình học của hệ trung cấp chuyên nghiệp
Quy định về chương trình và giáo trình học của hệ trung cấp chuyên nghiệp

Tuyển sinh

Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp có thể xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh hàng năm dựa theo tiêu chí về đảm bảo chất lượng. Sau đó báo cáo cơ quan ra quyết định thành lập trường, được cho phép tổ chức tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh TCCN. 

Ngành đào tạo

Trường trung cấp chuyên nghiệp sau khi thành lập và có đủ các điều kiện mà Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định sẽ được đăng ký các ngành đào tạo. Theo liệt kê danh mục ngành có sẵn của Nhà nước. 

Trường có thể mở thêm các ngành đào tạo mới chưa có trong danh mục của Nhà nước khi có nhu cầu về nhân lực xuất hiện trong Xã hội. Việc mở thêm này phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc mở ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp mới. 

Hoạt động đào tạo

Trường được phép tổ chức thực hiện chương trình giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. Tất cả phải thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Quy định rõ trong điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

Hoạt động đào tạo trong trường sẽ bao gồm: Giảng dạy lý thuyết và thực hành, thực hiện ngay trên lớp. Tổ chức thực tập, thực nghiệm, đi kèm nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và hoạt động dịch vụ phù hợp ngành nghề đào tạo. Các hoạt động ngoại khóa gồm: tham quan học tập, sinh hoạt câu lạc bộ (CLB), tìm hiểu chuyên ngành cũng như các hoạt động khác.

Hoạt động đào tạo của hệ trung cấp chuyên nghiệp bao gồm cả lý thuyết, thực hành và cả ngoại khóa
Hoạt động đào tạo của hệ trung cấp chuyên nghiệp bao gồm cả lý thuyết, thực hành và cả ngoại khóa

Kiểm định và đánh giá chất lượng

Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp cho phép thực hiện đánh giá kết quả học tập và rèn luyện tu dưỡng của người học theo quy định về đào tạo trình độ trung cấp. Cũng như đánh giá khả năng giảng dạy của giáo viên theo Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Có trách nhiệm áp dụng kiểm định chất lượng, công khai kết quả theo quy định từ các cơ quan có thẩm quyền.

Quản lý, cấp văn bằng chứng chỉ

Trường trung cấp chuyên nghiệp phải quản lý cấp văn bằng và chứng chỉ tốt nghiệp cho người học hoàn thành đủ điều kiện theo Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Có trách nhiệm thu hồi, huỷ bỏ văn bằng chứng chỉ khi không còn sử dụng được nữa. Cũng như lưu trữ và bảo đảm an toàn tất cả các hồ sơ liên quan về cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho học viên. 

Điều lệ về giáo viên, cán bộ, nhân viên

Không chỉ học viên, tất cả bộ phận giáo viên, cán bộ, nhân viên hoạt động trong đơn vị trường cấp đều phải tuân theo các điều lệ đã được quy định từ trước đó: 

Tiêu chuẩn giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp

Đội ngũ giáo viên theo điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp phải có phẩm chất đạo đức và tư tưởng tốt. Sở hữu bằng tốt nghiệp ĐH sư phạm, hoặc bằng tốt nghiệp đại học cùng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Thầy cô phải đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp, cũng như rõ ràng về lịch bản thân.

Giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp vừa phải có chuyên môn, sức khỏe vừa có thái độ, phẩm chất tốt
Giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp vừa phải có chuyên môn, sức khỏe vừa có thái độ, phẩm chất tốt

Nhiệm vụ của giáo viên trường TCCN

Việc giáo dục và giảng dạy phải được thực hiện theo mục tiêu cùng nguyên lý giáo dục. Đảm bảo chất lượng và đầy đủ theo chương trình giáo dục. Giáo viên phải gương mẫu thực hiện các nghĩa vụ công dân, quy định pháp luật và điều lệ trường. Giữ gìn phẩm chất, danh dự và uy tín nhà giáo, tôn trọng nhân cách và đối xử công bằng với người học. Kèm với việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người học.

Thầy cô theo điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp cũng phải không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức. Trau dồi trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Đa dạng và đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như nêu gương tốt cho người học. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định. 

Quyền của giáo viên trường 

Giáo viên sẽ được giảng dạy theo chuyên ngành, được đào tạo nâng cao bồi dưỡng trình độ chuyên môn và nghiệp vụ. Có hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại trường, các cơ sở giáo dục khác, cơ sở nghiên cứu khoa học. Bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ nơi công tác.

Giáo viên theo điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp được bảo vệ về nhân phẩm, danh dự. Có kỳ nghỉ hè, nghỉ Tết âm lịch và nghỉ học kỳ theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Các ngày nghỉ khác theo quy định Bộ Luật lao động. Đồng thời phải được hưởng các quyền khác theo quy định pháp luật.

Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp dành cho giáo viên cũng bao gồm luôn cả quyền lợi được hưởng
Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp dành cho giáo viên cũng bao gồm luôn cả quyền lợi được hưởng

Nhiệm vụ và quyền của giáo viên chủ nhiệm trường

Giáo viên chủ nhiệm còn có thêm những nhiệm vụ và quyền như: Giúp hiệu trưởng quản lý, giáo dục và rèn luyện người học. Tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động của lớp phụ trách. Phối hợp giáo viên bộ môn, những tổ chức trong – ngoài trường và gia đình người học. Mục tiêu để quản lý và giáo dục người học tham gia học tập tốt.

Hành vi, ngôn ngữ ứng xử và trang phục của giáo viên

Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp về giáo viên phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục làm gương với người học. Giáo viên không được xúc phạm danh dự và nhân phẩm. Không được xâm phạm thân thể đồng nghiệp và người học. Phải bài trừ gian lận trong tuyển sinh và thi cử. Không được cố ý đánh giá sai kết quả học tập và rèn luyện thực tế của người học. Không hút thuốc hay uống rượu bia khi lên lớp, cũng như tham gia hoạt động giáo dục. Tuyệt đối không được xuyên tạc nội dung giáo dục, hay thực hiện các hành động ép buộc học thêm để thu tiền học viên.

Nhiệm vụ, quyền của cán bộ, nhân viên  

Cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý, phục vụ trong trường TCCN thực hiện các nhiệm vụ theo chức trách được nhà trường phân công. Chấp hành pháp luật của nhà nước, được hưởng các quyền theo quy định hiện hành.

Cán bộ, nhân viên công tác tại trường cũng có nhiệm vụ và quyền lợi riêng biệt
Cán bộ, nhân viên công tác tại trường cũng có nhiệm vụ và quyền lợi riêng biệt

Điều lệ về người học tại trường trung cấp chuyên nghiệp

Người học tại trường trung cấp chuyên nghiệp được quy định bao gồm: Học sinh theo học tại các khoá đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chính quy. Hoặc những học viên học tại những khóa đào tạo giáo dục thường xuyên.

Nhiệm vụ của người học 

Phải chấp hành pháp luật theo quy định của Nhà nước. Thực hiện quy định của Điều lệ, theo quy chế ban hành bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học viên cần hoàn thành tất cả các nội dung học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện… Trong thời hạn quy định, theo chương trình và kế hoạch đào tạo của nhà trường.

Học viên phải tôn trọng giáo viên, cán bộ và công nhân viên chức nhà trường. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng học phí theo quy định Nhà nước. Tham gia các sinh hoạt lớp, đoàn thể, các lao động công ích và hoạt động phục vụ xã hội. Đồng thời bảo vệ và giữ gìn tài sản nhà trường. 

Nếu theo chế độ cử tuyển, người học phải chấp hành điều động đi học của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu không phải bồi hoàn học bổng và tất cả các chi phí học trung cấp nghề theo quy định.

Quyền của người học

Người theo học tại trường sẽ được tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin về kết quả học tập. Đảm bảo về quyền thực hiện chế độ học tập theo Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Học viên cũng có những quyền lợi riêng biệt, được tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập
Học viên cũng có những quyền lợi riêng biệt, được tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập

Theo điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp, học viên được tham gia các hoạt động đoàn thể và tổ chức xã hội theo quy định pháp luật. Người học được sử dụng phương tiện và trang thiết bị phục vụ cho việc học tập, văn hoá và thể dục – thể thao theo quy định nhà trường. 

Học sinh được trực tiếp hay thông qua tổ chức, đoàn thể để kiến nghị với nhà trường các giải pháp xây dựng nhà trường. Với mục đích bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người theo học. Hưởng các chính sách xã hội như Nhà nước quy định và theo quy định của pháp luật về các quyền lợi khác.

Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục 

Người học phải có văn hoá, phù hợp đạo đức và truyền thống dân tộc. Nghiêm cấm các hành vi xúc phạm nhân phẩm danh dự. Bao gồm xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, công nhân viên và những người học khác. Nghiêm cấm gian lận học tập, kiểm tra, trong thi cử và tuyển sinh. Không được vi phạm pháp luật, cũng như nội quy và quy chế nhà trường. Không hút thuốc, uống rượu bia trong khuôn viên trường và trong giờ học tập.

Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp về Nhà trường, gia đình và xã hội

Trách nhiệm từ nhà trường và trách nhiệm từ gia đình đóng góp, ảnh hưởng rất nhiều đến sự hoạt động và phát triển của trường trung cấp. Cụ thể: 

Trách nhiệm của nhà trường

Trường phải chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục cho người học. Theo điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp, nhà trường phải thông báo công khai, minh bạch đầy đủ những thông tin về chương trình và ngành nghề đào tạo.

Trách nhiệm của nhà trường là phải chủ động phối hợp và minh bạch trong các thông tin về chương trình, ngành nghề đào tạo
Trách nhiệm của nhà trường là phải chủ động phối hợp và minh bạch trong các thông tin về chương trình, ngành nghề đào tạo

Yêu cầu và điều kiện tuyển sinh, việc tổ chức đào tạo, kiểm định chất lượng. Cách đánh giá, cấp văn bằng, các chứng chỉ và những quy định khác trong khi thực hiện công tác đào tạo.

Trách nhiệm của gia đình

Gia đình có trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục và chăm sóc người học. Tạo điều kiện cho con em học tập, rèn luyện và tham gia hoạt động nhà trường. Đồng thời gia đình phải phối hợp nhà trường để thống nhất biện pháp quản lý – giáo dục người học. Tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục theo kế hoạch, cũng như các hoạt động của cha mẹ trong nhà trường.

Cha mẹ cần thường xuyên liên hệ với trường để giải quyết những vấn đề nảy sinh kịp thời. Bao gồm tất cả những vấn đề có liên quan đến giáo dục và đào tạo con em.

Các loại hình trường trung cấp chuyên nghiệp 

Theo quy định tại mục 1 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4602:2012 về trường trung cấp chuyên nghiệp, có nên ra cụ thể: “Trường trung cấp chuyên nghiệp được tổ chức theo các loại hình công lập và tư thục. Trường trung cấp công lập gồm trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Bộ, ngành; trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng”

Dựa trên đó, chúng ta có thể chắc chắn rằng công lập và tư thục là 2 loại hình mà trường trung cấp chuyên nghiệp đang tổ chức. 

  • Trường trung cấp tư thục là các đơn vị trường do tổ chức xã hội liên quan đến nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, hoặc cá nhân thành lập. 
  • Trung cấp công lập là những đơn vị trường trung cấp được xây dựng và quản lý bởi các Bộ, ngành trực thuộc tỉnh hay thành phố.

Lời kết

Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp được quy định đầy đủ và rõ ràng theo quy định. Trường trung cấp, gia đình và người học cần nắm rõ để thực hiện đúng. Đảm bảo việc giáo dục và học tập có kết quả tốt. Cho ra đời những thế hệ mới có chất lượng, tu dưỡng đạo đức và kiến thức tiên tiến. Để xây dựng xã hội mới tốt đẹp hơn.

/5 ( bình chọn)

Chưa có đánh giá!

author-mobile
co-hang

Nguyễn Thúy Hằng

Trưởng Nhóm Giảng Viên, Chăm Sóc Da - Spa tại Seoul Academy – Trường Đào tạo Thẩm mỹ Quốc tế với hơn 12 năm kinh nghiệm Ngành Chăm Sóc Da, chứng chỉ thẩm mỹ Cidesco Thụy Sỹ 2011, chứng chỉ chuyên sâu Body Cibtac Singapore, ban giám khảo Hiệp hội ngành làm đẹp Asian.

BÌNH LUẬN (0 bình luận)
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
đăng ký ngay